IAGenWeb Project

Shelby County
IAGenWebEarling Iowa Centenniel Index
Progress is our Future, 1881-1981

Lookups are available


SURNAME GIVEN NAME PAGE #
Ahart Bernard 57
Assman Albert 57
Albers Ulrich 57
Albers John 57
Altman Nick 57
Schmitz Hugo 57
Altman Leo 58
Assman Sylvester 58
Bieker August 58
Bieker Leo 58
Bieker Terry 58
Bissen John M. 58
Bissen Gerald 59
Bissen Nick, Jr. 59
Bissen Nick, Sr. 59
Bissen Joseph 59
Bissen Sylvan 60
Bissen Walter 60
Block Gerald 60
Block Herman 60
Blum Darrel 60
Blum Edgar 60
Blum Joe 61
Blum Leander (Jim) 61
Blum Marie 61
Blum Zeno 61
Bruck Charles 61
Bruck Alfred 61
Bruck Gerald 62
Bruck Anton 62
Bruck Fred 62
Bruck Andrew 62
Bruck Tony 62
Bruck Richard 62
Buckley Edward E. 62
Buckley Ronald W. 62
Cairney Bob 63
Christiansen LaVern J. 63
Coenen Virgil 63
Dresen John 63
Dresen Leo 63
Dresen William 63
Dresen Chris 63
Dresen Marcus 64
Dresen Larry 64
Else Vernon 64
Erlbacher Leonard, Sr. 64
Erlbacher John H. 64
Erlbacher Leonard E. (Wimpy) 64
Erlbacher Leonard J., Jr. 65
Erlbacher Richard Joseph 65
Esser Theodore 65
Esser Herman, Jr. 65
Esser-Kaufman Marcella 65
Esser Alex 65
Finken Charles M. 65
Finken Anton 66
Finken Matthias A. 66
Finken Michael 66
Finken John S. 66
Finken Ray 66
Finken Nick 67
Finken Victor J. 67
Finken Robert (Bob) 67
Finken Sylvester 67
Foxhoven Henry Michael 67
Foxhoven LaVerne 68
Foxhoven Kenneth 68
Foxhoven Gail 68
Frederick Albert J. 68
Frederick Ronald 68
Frederick Peter 68
Freund Mathias 68
Freund Anton 69
Freund Clarence 69
Freund Math 69
Freund Dennis 69
Gambee, M. D. Eric 69
Gaul Aloys 69
Gaul Cyril 69
Gaul Ferd 70
Gaul Garry L. 70
Gaul Ivo 70
Gaul John 70
Gaul Lawrence 70
Gaul Leo 71
Gaul Nicholas 71
Gaul Peter 71
Gaul Gerald 71
Gaul Ron 71
Gaul Roman 72
Gaul Verner 72
Gaul William 72
Goeser Joseph 72
Goeser Henry 72
Goeser Lawrence 73
Graeve Alfons 73
Graeve Francis 73
Graeve Donald 73
Graeve Henry 73
Graeve Chris 74
Graeve Mathew 74
Graeve Leo 74
Graeve Ray F. 74
Graeve William 75
Graeve Otto 75
Greteman Peter J. 75
Gross Adam 75
Gross Leonard 75
Gross Alban 76
Gross Frank 76
Gross John 76
Gross Ray 76
Gross William 76
Gross Joseph 77
Gross Leo 77
Gross Bob 77
Gross Werner 77
Gross Dale 77
Gross Marvin 77
Gubbels Marie 77
Hahn Wenzel 77
Hermrick Joseph 78
Heese Charles M. 78
Heese Frank 78
Heese J. C. (Carl) 78
Heese John 79
Heese Henry 79
Heese Peter 79
Heese Owen 79
Heese Alphons John 79
Heese Albert E. 80
Heese Bert 80
Heese Marcus V. 80
Hoffman James 80
Jacoby Wm. 80
Jacoby Hubert 80
Kenkel Anton 81
Kenkel Bernard 81
Kenkel George 81
Kenkel Hubert 81
Kenkel Jack 81
Kenkel Denny 81
Jans Henry 82
Jauron Gerald J. 82
Hendricks Albert 82
Kenkel Alfred 82
Kenkel Al 82
Kenkel Jim 83
Kenkel Joseph P. 83
Kenkel Joseph Ray 83
Kenkel Lawrence 83
Kenkel Nicklaus (Claus) 83
Kenkel Max 83
Kenkel Norman 84
Kenkel Vincent 84
Klein George 84
Klein Alfons A. 84
Klein Charles 84
Klein Richard (Dick) 84
Kimmen Lawrence 84
Koesters Anton, Sr. 85
Koesters Fred 85
Koesters John 85
Koesters Louis 85
Koesters Robert 85
Koesters Richard 86
Koesters Tony 86
Koesters Francis 86
Koll Mathew 86
Kohl Nick 86
Stolz Clarence 86
Kohles George 86
Kohles Arthur 87
Kohles John 87
Kohles Dennis 87
Kohles Jim 87
Kramer Alfons 87
Kramer Alvin 87
Kramer Larry A. 88
Kramer Frank 88
Kramer Joseph 88
Kramer Carl 88
Kramer Mark 88
Kuhl Anton 88
Kuhl Joseph 89
Langenfeld August 89
Langenfeld John J. 89
Langenfeld Joseph A. 89
Langenfeld Michael J. 89
Langenfeld Mark 90
Langenfeld Owen 90
Langenfeld Henry J. 90
Koch Louis 90
Langenfeld William 90
Langenfeld Joe 90
Leinen Nick 90
Leinen Leo 91
Leuschen Joe 91
Mahlberg Joseph (Bud) 91
Mahlberg Randy 91
Michels Edwin 92
Miller Nick 92
Miller Charles H. 92
Miller John P. 92
Miller Matt A. 92
Miller Sylvin 92
Muenchrath Bernard 93
Lapke Bernard 93
Muenchrath Fred 93
Muenchrath John 93
Muenchrath Henry 93
Muenchrath Ambrose 93
Muenchrath Silverus 93
Muenchrath Joseph 94
Pauley Albert 94
Pauley Jerome 94
Patten Charles 94
Rau Anton 94
Rauterkus Lawrence 95
Rauterkus Walter 95
Rodgers P. J. 95
Rosman Roman 95
Ryan William B. (Bill) 96
Schaben Adolph 96
Schaben Leo V. (Jack) 96
Schaben Larry 96
Schaben Joseph D. 96
Schaben Charles 97
Schaben Marvin 97
Schaben Myron 97
Scheel Fred 97
Scheuring Valentine 97
Schiltz Anthony 97
Schimerowski John 97
Schleier Henry A. 98
Schnuettgen Theodore 98
Schulte Gus 98
Sonderman Sam 99
Sonderman August 99
Stessman John 99
Stessman Leonard 99
Stessman Marcus 99
Stinn Adrian 99
Stinn Fred 100
Stinn Anthony 100
Stinn Vincent 100
Stolz George H., Jr. 101
Schulte William 101
Schulte John 101
Schwarte Herman, Sr. 101
Schwarte Wilfred 101
Schwarte Henry 102
Schwarte Gail 102
Sibenaller Eugene 102
Smith William 102
Sonderman Albert 102
Sonderman Robert 102
Sullivan Bob 103
Theulen John 103
Thiele Frank 103
Thielen John 103
Thielen John (Bud) 103
Thraen Henry 104
Thraen Lawrence 104
Thrasher Merle 104
Tremel John 104
Tremel Joseph 104
Tremel John 105
Tremel Leonard 105
Weis Matthew 105
Weis Gene 105
Weiland Chris 106
Weiland John 106
Weiland Dewey 106
Greve-Weiland Helen 106
Wilwerding Bernard (Bernie) 106
Wilwerding Carl 106
Wilwerding John F. 107
Wilwerding Jacob 107
Wilwerding F. W. (Bill) 107
Wilwerding Peter 107
Wilwerding Joe 107
Wageman Don 107
Wilwerding John C. 107
Wilwerding Mike 108
Bayer Robert 108
Wilwerding Peter A. 108
Wilwerding Ray 108
Wilke William 108
Zimmer John (Bud) 110
Zimmerman Tony 110
Zimmerman Jack 110

Name Index for the Earling Iowa Centennial transcribed and contributed by Marthann Kohl-Fuhs.

 

Copyright
Site Terms, Conditions & Disclaimer

Home